Prvi broj časopisa Humanistika izašao je 15. marta 2017. godine. Elektronsko izdanje časopisa publikovano je na adresi: www.humanistika.net

Humanistika je interdisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne i stručne radove iz naučnih oblasti koje pripadaju polju društveno-humanističkih nauka.

Iako svojim naslovom u užem smislu ukazuje na humanističke nauke, časopis objavljuje radove iz više oblasti kako humanističkih tako i društvenih nauka. Za sve uže naučne oblasti časopis formira posebne rubrike i obezbeđuje uređivanje i recenziranje od strane meritornih i referentnih naučnika.

Časopis je pokrenut 2017. godine s ciljem da postane zajednička platforma istraživačima i akademskim stvaraocima iz regionalnog i međunarodnog naučnog okruženja. Humanistika doprinosi razvoju naučnog podmlatka i stvaranju uslova za bolji protok ideja, dostignuća i znanja u međunarodnim okvirima. Časopis promoviše vrednosti i dostignuća naučnog rada i saradnje među različitim akterima naučne i obrazovne javnosti u Srbiji i regionu.

Humanistika objavljuje radove koji zadovoljavaju opšte standarde koji važe za naučne radove u društvenim i humanističkim naukama a što se potvrđuje pozitivnim recenzijama sačinjenim od strane dva nezavisna recenzenata u anonimnom postupku (Double-Blind Peer Preview).

Časopis izlazi dva puta godišnje i to u januaru i u julu a štampa se u 500 primeraka na srpskom, engleskom i svetskim jezicima raširene upotrebe u datim naučnim oblastima.  Svi radovi i svaka pojedinačna sveska časopisa mogu pronaći na internet strani časopisa kako u elektronskoj formi, tako i u PDF verziji svake zasebne sveske časopisa. Radovi i cele sveske časopisa se mogu besplatno preuzimati sa internet strane.

Humanistika je časopis koji posluje na bazi podmirenja stvarnih troškova te u tom smislu ne obavlja komercijalnu aktivnost. Časopis ne naplaćuje svojim autorima objavljivanje, recenziranje niti bilo kakve druge troškove. Troškovi administriranja radova, honorara za recenzente, urednike, tehničko uređenje, štampanje i online publikovanje u potpunosti snosi izdavač.

Humanistika je časopis otvorenog pristupa (Open Access Journal) što znači da je celokupan sadržaj besplatno dostupan korisnicima, kako pojedincima tako i institucijama. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili da ulaze u celokupne tekstove članaka, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu s definicijom otvorenog pristupa po BOAI. Autori i autorice radova objavljenih u Humanistici zadržavaju svoje autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright.

Humanistika priprema, uređuje i objavljuje radove u skladu sa važećim Aktom o uređivanju naučnih časopisa propisanim od strane ministra nauke i tehnološkog razvoja 09.07.2009. godine. U želji da unapređujemo i poboljšavamo standarde naučne publicistike Humanistika poštuje i sve one normative, koji nisu u suprotnosti sa važećim Aktom a koji su predviđeni Predlogom Pravilnika o kategorizaciji i uređivanju naučnih časopisa donetim od strane ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2015. godine.