Impress

Humanistika

Elektronsko izdanje časopisa za istraživanja u društveno-humanističkim naukama

ISSN (Online) 2560-4376

ISSN (Štampano izdanje) 2560-3841

UDK 3

 

Izdavač:

Visoka škola za komunikacije

Beograd, Srbija

www.viskom.edu.rs

 

Adresa Redakcije:

Bulevar Maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd

Telefon: +381 64 2 210 210, Fax: +381 11 3440 133

Email: redakcija@humanistika.net

Internet adresa: www.humanistika.net

 

Časopis izlazi šestomesečno u martu i septembru svake godine.

 

Štampano izdanje štampa štamparija

ŠPRINT, Beograd

 

Tiraž štampanog izdanja

500 primeraka

 

Stavovi, mišljenja i ocene izneti u radovima ne predstavljaju obavezno stavove, mišljenja i ocene Redakcije, niti Izdavača časopisa, niti institucija kojima autori pripadaju, već predstavljaju isključivo stavove, mišljenja i ocene samih autora kao pojedinaca.