Koncepcija časopisa

Humanistika je interdisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne i stručne radove iz naučnih oblasti koje pripadaju polju društveno-humanističkih nauka.

Iako svojim naslovom u užem smislu ukazuje na humanističke nauke, časopis objavljuje radove iz više oblasti kako humanističkih tako i društvenih nauka. Za sve uže naučne oblasti časopis formira posebne rubrike i obezbeđuje uređivanje i recenziranje od strane meritornih i referentnih naučnika.

Časopis je pokrenut 2017. godine s ciljem da postane zajednička platforma istraživačima i akademskim stvaraocima iz regionalnog i međunarodnog naučnog okruženja. Humanistika doprinosi razvoju naučnog podmlatka i stvaranju uslova za bolji protok ideja, dostignuća i znanja u međunarodnim okvirima. Časopis promoviše vrednosti i dostignuća naučnog rada i saradnje među različitim akterima naučne i obrazovne javnosti u Srbiji i regionu.

Humanistika objavljuje radove koji zadovoljavaju opšte standarde koji važe za naučne radove u društvenim i humanističkim naukama a što se potvrđuje pozitivnim recenzijama sačinjenim od strane dva nezavisna recenzenata u anonimnom postupku (Double-Blind Peer Preview).

Časopis izlazi dva puta godišnje i to u januaru i u julu a štampa se u 500 primeraka na srpskom, engleskom i svetskim jezicima raširene upotrebe u datim naučnim oblastima.  Svi radovi i svaka pojedinačna sveska časopisa mogu pronaći na internet strani časopisa kako u elektronskoj formi, tako i u PDF verziji svake zasebne sveske časopisa. Radovi i cele sveske časopisa se mogu besplatno preuzimati sa internet strane.

Humanistika je časopis koji posluje na bazi podmirenja stvarnih troškova te u tom smislu ne obavlja komercijalnu aktivnost. Časopis ne naplaćuje svojim autorima objavljivanje, recenziranje niti bilo kakve druge troškove. Troškovi administriranja radova, honorara za recenzente, urednike, tehničko uređenje, štampanje i online publikovanje u potpunosti snosi izdavač.

Humanistika je časopis otvorenog pristupa (Open Access Journal) što znači da je celokupan sadržaj besplatno dostupan korisnicima, kako pojedincima tako i institucijama. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili da ulaze u celokupne tekstove članaka, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu s definicijom otvorenog pristupa po BOAI. Autori i autorice radova objavljenih u Humanistici zadržavaju svoje autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright.

Humanistika priprema, uređuje i objavljuje radove u skladu sa važećim Aktom o uređivanju naučnih časopisa propisanim od strane ministra nauke i tehnološkog razvoja 09.07.2009. godine. U želji da unapređujemo i poboljšavamo standarde naučne publicistike Humanistika poštuje i sve one normative, koji nisu u suprotnosti sa važećim Aktom a koji su predviđeni Predlogom Pravilnika o kategorizaciji i uređivanju naučnih časopisa donetim od strane ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2015. godine.

 

The Humanities scientific journal

Humanities is an interdisciplinary scientific journal that publishes Scientific and Expert papers from scientific fields belonging to the fields of Social and Humanistic Sciences.
The journal was launched in 2017 aiming to become a shared platform for researchers and academic creators from regional and international scientific environment.
Humanities contributes to the development of scientific youth, creating conditions for a better flow of ideas, achievements and knowledge within the international framework. The journal promotes values and achievements of scientific work and cooperation among various actors of the scientific and educational public in Serbia
and the region.
Humanities publishes papers that meet the general standards for a scientific paper in Social and Humanistic Sciences, approved by two independent reviewers, in a anonymous proceeding. (Double-Blind Peer Preview). The journal is published twice a year in March and September in 500 copies in Serbian, English and wide spread world’s languages used in given scientific fields. All papers and each individual Journal can be found in the electronic edition of the journal in electronic form and in the PDF version of each individual copy. Published papers and journals can be downloaded free of charge from the website.
Humanities is a journal that operates on the basis of settling the real costs, and in that sense it does not perform commercial activity. The journal does not charge its authors for the publishing, reviewing or any other costs.The journal does not charge for the publishing of the papers. The costs of the administration of papers, fees for
reviewers, editors, technical design, printing and online publication are borne entirely by the publisher.
Humanities is an open access journal (Open Access Journal), where the entire content is available to users, free of charge to both individuals and institutions. Users can read, download, copy, distribute, print, search or access the full text of articles, and use them for any other legally permitted purpose without requiring prior approval from
the publisher or the author, which is in accordance with the definition of open access according to BOAI. Authors of papers published in Humanities retain their authorship rights, including the copyright ownership.